อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9