ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Alcohol Conference) "สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ให้พ้นภัยจากสุรา" ที่จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด

โดย อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ "แนวโน้มการดื่มสุราและผลกระทบในทศวรรษที่ผ่านมา" ใน session ประชุมนานาทรรศน์ 2 : สถานการณ์ปัญหาการดื่มสุราและแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

เนื้อหาการบรรยายโดยสรุป คือ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มประชากรไทยที่มีอัตราการดื่มสูงขึ้นชัดเจนที่สุด คือ เพศหญิง ตามมาด้วยกลุ่มเยาวชน คนไทยเปลี่ยนไปดื่มเครื่องดื่มที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่ำลง และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้นไม่ทันอัตราเงินเฟ้อ

ประมวลภาพ

TOP