ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง จำนวน 93 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริการกลาง เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 106 อัตรา และปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 93 อัตรา โดยมีรายละเอียด

ก .ตำแหน่ง จำนวน(อัตรา)


1. ระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป


1.1 หัวหน้าโซน จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,500 บาท/เดือน
1.2 พนักงานทำความสะอาด จำนวน 83 อัตรา อัตราค่าจ้าง 300 บาท/วัน
1.3 พนักงานบริการทั่วไป อัตราค่าจ้าง 300 บาท/วัน ดังนี้
1.3.1 พนักงานส่งเอกสาร จำนวน 2 อัตรา
1.3.2 พนักงานไปรษณีย์ จำนวน 1 อัตรา
1.3.3 พนักงานสนับสนุนการประชุม จำนวน 4 อัตรา
1.3.4 พนักงานซ่อมบำรุง จำนวน 10 อัตรา
1.3.5 พนักงานจัดชั้นหนังสือ จำนวน 2 อัตรา
1.3.6 พนักงานช่วยธุรการศูนย์บรรณสารฯ จำนวน 1 อัตรา2. ระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย


2.1 เจ้าหน้าที่บริการ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,500 บาท/ต่อเดือน
2.2 เจ้าหน้าที่บังคับการ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,500 บาท/เดือน
2.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 86 อัตรา อัตราค่าจ้าง 300บาท/วัน
*** คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและภาระงาน รายละเอียดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

ข.ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ค. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
1. สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม

ง. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานการศึกษา
5. เอกสารอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ถ้ามี)

จ. การสมัคร
1. ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท
2. ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1–7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00–16.00 น.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้โอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักกษณ์ ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ฉ. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานการศึกษา
5. เอกสารอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ถ้ามี)

ช. การคัดเลือก มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรืออาจทดสอบอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการตรวจหาสารเสพติดในวันสอบคัดเลือก

ซ. กำหนดการสอบและประกาศผลการคัดเลือก
รับสมัคร วันที่ 1–7 ธันวาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 ธันวาคม 2559
สอบคัดเลือก วันที่ 11-12 ธันวาคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 15 ธันวาคม 2559
****กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ฌ. เงื่อนไขอื่นๆ
1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิในคราวนั้น
2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและหมาะสม
3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลังได้ตามความเหมาะสม
4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. งานทำความสะอาดและบริการทั่วไป
1.1 หัวหน้าโซน (3 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
3.อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
4.มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานทำความสะอาด
5.มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง

ภาระงาน
1. ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ-อุปกรณ์ของระบบงานทำความสะอาด
3. ร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา หรือวิธีแก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

1.2 พนักงานทำความสะอาด (83 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
4.มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
5.มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง

ภาระงาน
1. ทำความสะอาดพื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ ภายในอาคาร
2. ทิ้งขยะพร้อมเปลี่ยนถุงดำ
3. แจ้งซ่อมความชำรุดเสียหายภายในอาคาร
4. รดน้ำต้นไม้ภายในอาคาร
5. ดูแล ปิด – เปิด ไฟฟ้า น้ำประปา และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่มีการใช้งาน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

1.3 พนักงานบริการทั่วไป
1.3.1 พนักงานส่งเอกสาร (2 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
4.สามารถขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้
5.มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
6.มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง

ภาระงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย
2. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

1.3.2 พนักงานไปรษณีย์ (1 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
4.มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
6.มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา
7.สามารถขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้


ภาระงาน
1.คัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์และบันทึกใบนำส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย
2.สืบค้นรายชื่อบุคลากร นักศึกษาเพื่อการคัดแยกเอกสารที่จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
3.ให้บริการนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์แก่บุคลากรและนักศึกษา ณ งานไปรษณีย์ อาคารไทยบุรี
4.จัดส่งตามหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหอพักนักศึกษา
5.ถ่ายเอกสารจัดเก็บและค้นหาเอกสาร
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

1.3.3 พนักงานสนับสนุนการประชุม (4 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
4.มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
5.มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง

ภาระงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่รองรับการประชุมพร้อมเก็บภาชนะสำหรับรองรับการประชุม
2. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

1.3.4 พนักงานซ่อมบำรุง (10 อัตรา)

คุณสมบัติ
1.เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่จ้าง
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
4.มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
5.มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง

ภาระงาน
1.ปฏิบัติงานหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบสาธาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ปฏิบัติตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

1.3.5 พนักงานจัดชั้นหนังสือ (2 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
4.มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ในระดับใช้งานได้
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
6.มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา

ภาระงาน
1.จัดเก็บ จัดเรียงหนังสือ
2.ดูแลชั้นหนังสือให้พร้อมใช้บริการ
3.แจ้งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์เพื่อแจ้งซ่อมอุปกรณ์ใดๆ ที่ชำรุด
4.ปฏิบัติตามที่บรรณรักษ์งานบริการ ยืม-คืน มอบหมาย
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

1.3.6 พนักงานช่วยธุรการศูนย์บรรณสารฯ (1 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
4.มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ในระดับใช้งานได้
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
6.มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา

ภาระงาน
1.จัดชั้นและตรวจชั้นหนังสือ
2.เตรียมทรัพยากรสารสนเทศงานห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.รับ-ส่งทรัพยาการสารสนเทศ HSC จากหัวหน้างานเพื่อดำเนินการต่อตามกระบวนการ
4.จัดทำเอกสารและสแกนเอกสารสำหรับงานวิจัย
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย


2. งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

2.1 เจ้าหน้าที่บริการ (4 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2. วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
4. มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
5. มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา

ภาระงาน
1. บริการต้อนรับพนักงานและผู้ใช้บริการ
2. รักษาความปลอดภัย
3. รักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและผู้มาใช้บริการมหาวิทยาลัย
4. บริการให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

2.2 เจ้าหน้าที่บังคับการ (3 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
4.มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
5.มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา
6.มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ภาระงาน
1. ควบคุมเวลาปฏิบัติงานเข้าและออก กำกับอัตรากำลังพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด
2. ประสานงานด้านความปลอดภัยและจราจรกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำวันพักให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย
4. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
5. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
6. ฝึกทบทวนความพร้อมให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

2.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย (86 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
4. คุณสมบัติตาม หมวด 3 มาตรา34 ก. พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
5. ได้รับหนังสือรับรองว่า ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานที่ฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง
6. ไม่เป็นบุคคลตามลักษณะต้องห้ามตาม หมวด3 มาตรา34 ข. พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
7. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ภาระงาน
1. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัย
2. เฝ้าระวัง ป้องกันอัคคีภัยและระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
3. จัดบริการ ควบคุมระบบจราจรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย


TOP