ข่าวการศึกษา

นักศึกษาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะมัคคุเทศก์เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ (WMS) มหาวิทยาลัยลักษณ์ จำนวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 27 คนจาก 5 สถาบันการศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบนเข้าร่วม ผลปรากฎว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถคว้ารางวัลมาได้จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

1) นางสาวจิณณ์ณณัช ประสพเสาวลักษณ์ นำเสนอหัวข้อบ้านแหลมโฮมสเตย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ภาษาไทย)
2) นางสาวมินทกานต์ นุ่มทอง นำเสนอพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สินได้รับรางวัลชมเชย (ภาษาอังกฤษ)
3) นายกตชกร ฉัตรมาศ ได้รับรางวัลชมเชย นำเสนอเกี่ยวกับ ถ้ำน้ำวังศรีธรรมาโศกราช

ทั้ง 3 รางวัล นี้ มี อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับเงินรางวัล 2,000 1,000 และ500 บาทตามลำดับ


TOP