ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/๒๕๕9 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดโครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ดินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 ราย ดังนี้

001 นายกรุง กังเส้ง
002 นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
003 นางสาวจันทิมา คลิ้งเชื้อ
004 นายอภิสิทธิ์ อาดหมาด
005 นางสาวนพรัตน์ รักชอบ
006 นางสาวนิชาภัทร รัญจวน

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่ง ผู้ที่มีสิทธิ์ดังกล่าวข่าวต้น หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการดังกล่าวแล้วจะถือว่า สละสิทธิ์การสอบ


TOP