กำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค และพนักงานขับรถยนต์ โครงการเตาเผาขยะติดเชิ้อ