ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค และพนักงานขับรถยนต์ โครงการเตาเผาขยะติดเชิ้อ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนายช่างเทคนิค และพนักงานขับรถยนต์ สังกัดโครงการเตาเผยขยะติดเชื้อ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 14/2559 จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
ก. รายชื่อ
002 นายสุรศักดิ์ คุ้มเดช
ข. การสอบ
(1) สอบปฏิบัติ : ซ่อมปั๊มน้ำแรงดันสูง เปลี่ยนตลับลูกปืนแกนมอเตอร์ปั๊มน้ำ และการใช้งานแผงควบคุมการเผาของเตาเผาขยะ
(2) สอบสัภมษณ์

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ก. รายชื่อ
001 นายจรุง สุขแสน
ข. การสอบ
(1) สอบปฏิบัติ : สอบขับรถยนต์ที่ใช้ขนถ่ายขยะติดเชื้อ และการเก็บขยะติดเชื้อบรรจุลงในภาชนะที่กำหนด
(2) สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเผาขยะติดเชื้อ

อนึ่ง ผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวข้างต้น หากไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้วจะถือว่า สละสิทธิ์การสอบ


TOP