ข่าวเด่น

ยุรฉัตร จันปฐมพงศ์ : นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน พสวท.ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ที่ประเทศอังกฤษนายยุรฉัตร จันปฐมพงศ์ “น้องอิคคิว” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเคมีเชิงคำนวณ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาเคมีอนินทรีย์ ที่ประเทศอังกฤษ หลังจากสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“น้องอิคคิว”สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ และได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4

“น้องอิคคิว” เล่าให้ฟังถึงความสนใจด้านเคมีตั้งแต่เด็ก ว่า เป็นคนที่ชอบตั้งคำถามแปลกๆ อยู่เสมอ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นขณะทำการทดลอง ทำให้อยากรู้คำตอบว่า เกิดขึ้นเพราะอะไร เกิดได้อย่างไร มีเหตุผลใดมาสนับสนุนผลการทดลอง ทำให้การเรียนวิชาเคมีมีความสนุกมาก ประกอบกับสมัยที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำให้เกิดความประทับใจ เพราะสถานที่น่าอยู่และมีความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก จึงคิดว่า บรรยากาศในลักษณะอย่างนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพได้ และเมื่อมาศึกษารายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ พบว่า มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน สามารถนำความรู้ทางเคมีในสาขาเคมีบริสุทธิ์มาประยุกต์กับทางเคมีเชิงคำนวณได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนทางด้านเคมีประสบความสำเร็จได้ จึงได้เลือกเรียนหลักสูตรนี้

“น้องอิคคิว”เล่าต่อว่า ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผมได้มีโอกาสทำวิจัยในแขนงเคมีอนินทรีย์ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง และ รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง ทำให้มีโอกาสใช้เครื่องมือที่หลากหลายด้วยตนเอง วางแผนการทดลอง ตลอดปรึกษากับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ตรงส่วนนี้ช่วยส่งเสริมกระบวนการทำวิจัยของผมเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ก็ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีและทั่วถึง รวมทั้งให้คำปรึกษาในส่วนของวิชาการได้เป็นอย่างดี ทั้งยังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่และการทำวิจัย

ส่วนแนวทางด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตในฐานะนักศึกษา “น้องอิคคิว” เล่าว่า เวลาเรียนจะตั้งใจเรียนในห้องเป็นหลัก และอ่านหนังสือทบทวน ไม่ใช่เพียงแต่การเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ต้องค้นคว้านอกห้องเรียนด้วย เพราะการที่เราจะแข่งกับสังคมภายนอกมหาวิทยาลัยได้นั้น การเรียนในห้องอย่างเดียวอาจไม่เพียงต่อ ต้องอ่านเพิ่มเติมด้วย นอกจากกิจกรรมในห้องเรียนแล้ว ยังได้ทำกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่น เช่น เป็นประธานนักศึกษา ศูนย์ พสวท. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็นผู้นำค่ายภาษาอังกฤษสอนน้องๆ ในอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยแนวทางการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งประสบการณ์การทำวิจัย ทำให้ “น้องอิคคิว” สอบคัดเลือกผ่านเข้าค่าย POSN Science Camp ของ สอวน. สาขาวิชาเคมี และได้รับโอกาสจาก พสวท. ไปฝึกทำวิจัยระยะสั้น ที่ The Institute of Fundamental Scinece ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ทำวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีแม่เหล็กของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็กที่มีคุณสมบัติเป็นสารสปินคริสโอเวอร์” ภายใต้การกำกับดูแลของ Prof. Shane G Telfer ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน X-ray Crystallography ทำให้มีโอกาสไปเรียนรู้การปลูกผลึกระดับโมเลกุล ได้ทำ X-ray Crystallography ตลอดจนศึกษา Molecular Structure

“น้องอิคคิว” บอกถึงความภาคภูมิใจและความฝันที่สามารถทำสำเร็จ คือ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาเคมีอนินทรีย์ ที่ประเทศอังกฤษ โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะกลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป

ก่อนจบการพูดคุย นายยุรฉัตร จันปฐมพงศ์ “น้องอิคคิว” ได้ฝากบอกถึงน้องๆ นักเรียน ว่า “จะทำอะไรเราต้องมี Determination หรือ ความมุ่งมั่น ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะทำ ต้องขยัน อดทน และมุ่งมั่น สักวันก็จะเป็นวันของเราเอง” และไม่ลืมที่จะขอบคุณโครงการ พสวท. ที่ทำให้มีโอกาสอย่างเช่นทุกวันนี้ ที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณคณาจารย์สำนักวิทยาศาสตร์และพี่เจ้าหน้าที่ที่เอาใจใส่นักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน และอยากเชิญชวนน้องๆ นักเรียนให้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัววิทยาศาสตร์เชิงคำนวณของเราสมพร อิสรไกรศีล ส่วนประชาสัมพันธ์ เรียบเรียง

TOP