ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 38/25๕9 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุสาหกรรมเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 38/๒๕๕9 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ก.รายชื่อ
(1) ดร.ณัฐพร วนโชติตระกูล
(2) ดร.พิชญาภัค วินทะชัย


ข.การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์


ค. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP