ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 24/๒5๕9 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ก. รายชื่อ
002 นางสาวอาดีละห์ สาและ
003 นางสาวพิมพ์นารา เชาวลิต
009 นางสาวโสภา จันทมาศ
010 นางสาวณัฎฐนริน สมจิตร
102 นางสาวสุธิดา วิเศษสาธร
103 นางสาวอรวรรณ มานะจิตต์
ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ก. รายชื่อ
001 นางสาวประภัสสร แซ่ตั้ง
004 นายสันติ บูหลัง
005 นางสาวฐิมาภรณ์ ศรีจันทร์
006 นางสาวปิยฉัตร หนูคงบัตร
ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP