ประกาศรับสมัคร "เจ้าหน้าที่การเงินและประสานงาน" ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ