ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ให้ทุนเรียนต่อป.ตรี ‘เก่ง ดี มีสุข’ 191 ทุน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักเรียน ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 191 ทุน


ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) โดยมหาวิทยาลัยจะให้ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนการเรียน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่มีผลการดีได้เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใน 9 สำนักวิชา รวมทั้งสิ้น 191 ทุน

โดยผู้ที่จะสามารถสมัครทุนดังกล่าวได้ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีสัญชาติไทย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50 และต้องอยู่ในลำดับ 1-5 ของแผนการเรียนนั้นๆ ในแต่ละโรงเรียน โดยมีจำนวนการรับดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 26 ทุน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 30 ทุน สำนักวิชาการจัดการ 20 ทุน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 25 ทุน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 15 ทุน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 35 ทุน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 25 ทุน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 ทุน และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 10 ทุน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th หัวข้อการรับสมัครนักศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-30 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th ในวันที่ 25 มกราคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ หมายเลข โทรศัพท์ 075-673101-4

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP