ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ร่วมเป็นบรรณาธิการในหนังสือ Facts and Figures: Alcohol in Thailand

อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health system and Medical Research) และอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นบรรณาธิการในหนังสือ Facts and Figures: Alcohol in Thailand (ข้อเท็จจริงและตัวเลข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย) โดย อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ มีส่วนร่วมในการเขียนบทความจำนวน 5 บทความในหนังสือดังกล่าว รวมทั้งเป็นผู้เขียนคำนำ รวบรวมบทความจากนักวิชาการท่านอื่นๆ และช่วยออกแบบรูปเล่มหนังสือ Facts and Figures: Alcohol in Thailand ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาแอลกอฮอล์ในประเทศไทย และผลจากการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ประชาชนทั่วไป ในรูปแบบของบทความสั้นๆ เน้นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจง่าย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำจาก ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา ในการจัดพิมพ์ และมีศาตราจารย์ ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย เป็นบรรณาธิการบริหาร

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ ได้บริจาคหนังสือ Facts and Figures: Alcohol in Thailand จำนวน 5 เล่ม ให้แก่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้

ภาพประกอบ

TOP