ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง
ชั่วคราวสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 26/๒5๕9 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. ตำแหน่งเภสัชกร
ก. รายชื่อ
001 น.ส.นิลเนตร มีนิล
002 น.ส.ภัทรินทร์ อิสระพิทักษ์กุล
003 น.ส.กรกนก สิทธิฤทธิ์
004 น.ส.ปาณิศา แซ่จั่น
005 นายพงศธร วะจิดี
006 น.ส.ฑิตฐิตา พงศ์สวัสดิ์
007 น.ส.อาจารี บุญวงศ์
009 น.ส.ศุภลักษณ์ แซ่ห่าน
010 น.ส.พิชญดา ดำศรีใหม่
011 น.ส.มัญชุดา สุขสวัสดิ์
012 น.ส.กนกกร อัตถกิจมงคล
013 น.ส.ภาวิณี สกุลวิโรจน์
016 น.ส.รุชดา หล้าจิ
018 น.ส.มรรษมน สุวรรณภูมิ
019 นายไตรรัตน์ แก้วเรือง
021 น.ส.ธัญลักษณ์ เอียดคง

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 15/4 อาคารบริหาร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ดังนี้
- เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครหมายเลขประจำตัวสอบ 001 002 003 004 005 006 007 และ 009
- เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครหมายเลขประจำตัวสอบ 010 011 012 013 016 018 019 และ 021


2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ก. รายชื่อ
006 น.ส.ปิ่นกมล วสีวิวัฒน์
007 น.ส.กฤษณี ศรีเมือง
009 นายนพเดช หนอนไม้
011 น.ส.พรใจ บัวหลวง

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (RN)
ก. รายชื่อ
001 น.ส.พัชรพร เลขาพันธ์
003 น.ส.นัฐวรรณ พันธ์กำเหนิด
006 น.ส.รุสมีนี กาก้า
007 น.ส.สุพัตรา แซ่หลี
012 น.ส.พิมพ์ชนก ไกรนุกูล
016 นายยุทธนันท์ นะหู
022 น.ส.อังคณา มูสิกะ
023 น.ส.ปริยาภรณ์ บุญเรือง
024 น.ส.สุนารัตน์ ยอดระบำ
025 น.ส.ณุภาวี ณะฤทธิ์
127 นางสลักฤทัย ปานประยูร
130 น.ส.ฟาติน สันองค์

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/4 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


4. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ก. รายชื่อ
002 น.ส.อรชา ผิวคราม
007 น.ส.อาจารีย์ วิวัทพงษ์
020 นายเปรมประจักษ์ พุ่มเอี่ยม
027 น.ส.สุกัญญา เคี่ยมการ
037 น.ส.อุบลรัตน์ แวแยง
043 น.ส.ปาณิสรา ทองจิตร
045 น.ส.สุนทรี ทองสม
046 น.ส.สุธาทิพย์ หวานทอง
059 น.ส.วิธัญญา พิรัตน์
062 น.ส.สราลี ไหมศรีกรด
063 น.ส.วิมลวรรณ์ ภู่วรณ์
064 น.ส.ธัญญาภรณ์ วงศ์พรต
070 น.ส.วันวิสาข์ ทองอารมภ์
073 น.ส.สิรภัทร โชคำนวยสิทธิ์
074 น.ส.ธัชชขา รักสกุล
076 น.ส.จิราวรรณ จันทบูรณ์
080 น.ส.ศิริรัตน์ หัตถิยา
105 น.ส.เกศริน เชาวลิต
100 นายสราวุฒิ ปานประยูร
104 น.ส.ขนบพร มากอ้น
115 น.ส.พาขวัญ หมายปาน

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 15/4 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


5. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (PN)
ก. รายชื่อ
004 นายพรเทพ จงจิตร
009 น.ส.สุพักตร์ ชูขัย
015 น.ส.กัญญารัตน์ คงละออ
018 น.ส.วิภาดา จินดามณี
019 น.ส.ศราญรัตน์ ปัทมคม
021 น.ส.ชิดชนก แพนเดช
023 น.ส.สุธันวา สุรพงษ์

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 15/4
อาคารบริหาร ชั้น 2มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


6. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบ

7. ตำแหน่งพนักงานเปล
ก. รายชื่อ
003 นายโสภณ ราชมุณี
008 นายปัญญา สุพรรณพงค์
012 นายจรูญ สะหะกุล
028 นายพิทักษ์ กูลระวัง
032 นายทวีวัฒน์ สุวรรณพะโยม
033 นายสามารถ ชลธี

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/4 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


8. ตำแหน่งพนักงานขับรถพยาบาล
ก. รายชื่อ
002 นายสมใจ จันทรมณี
005 นายพาณิชย์ รักเถาว์
006 นายพิเชฐ โส้สมัน
008 นายจักรฤต เสนทอง

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 15/4 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


9. ตำแหน่งผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการ
ก. รายชื่อ
001 น.ส.ปรางค์วดี อาลิแอ
002 น.ส.ปรางทิพย์ จิตแจ่ม
003 น.ส.วริยา นวลนุช
004 น.ส.ดวงใจ สมจิตต์
006 น.ส.จรีย์ สายวลประดิษฐ์
008 น.ส.กุสุมา สุขวัลลิ
009 น.ส.บุญญวีร์ ศรีเผด็จ
011 น.ส.ภัคกุล รัศมีสมศรี
013 น.ส.วรรณิภา อินณรงค์
014 นายอนุรักษ์ หนูน้อย
015 น.ส.ศศิกร สุทธิรักษ์
017 น.ส.แสงสว่าง แก้วมีศรี
018 น.ส.อันรี หัตถประดิษฐ์
019 น.ส.ลักษณาพร หัตถิ
020 น.ส.ปรียา อินทรทัศน์
021 น.ส.นูรมี มาหะมะ
024 น.ส.เพ็ญนภา กายฤทธิ์
025 น.ส.ศิริพร สุดสนอง
028 น.ส.พนิดา คนสุภาพ
029 น.ส.ณัฐวรรณ สุขสำราญ
030 น.ส.รติรศ เจริญสุข
033 น.ส.มัญชุพร อินทวงศ์
035 น.ส.อรสา สีขาว
037 น.ส.จิรวรรณ วัยวัฒน์
038 น.ส.จรัญญา ทองเนื้องาม
039 น.ส.สาลินี คงชัย
041 นายนิติธร ชุมศรี
042 น.ส.นิตยา สุขใส
043 นายมนัสนันท์ สุพรรณพงศ์
044 น.ส.สุนิสา กุลบาล
045 น.ส.ชาลิณี หัสดี
047 น.ส.ภัทรสุดา ปานดำ
048 น.ส.กฤษณา มนุษย์
053 นายลักษณ์พล จันทร์อุดม
054 น.ส.วรรณี อะหลี
056 น.ส.ณัฎฐณิชา จันพลโท
057 นายณรงค์ บุญยเกียรติ
059 นายธีระวัฒน์ อินทร์จันทร์
060 นางสุปราณี คงนาค

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 


TOP