ข่าวทั่วไป

วันรัฐธรรมนูญไทยสยาม

วันรัฐธรรมนูญไทยสยาม

     ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๕
รัฐธรรมนูญฯไทยเกิดมาเป็นปฐม
พระประชาธิปกฯ เหนือเกล้าฯ เจ้าชื่นชม
ประชาธิปไตยเหมาะสมใช้ปกครอง

      จึงพระราชทานให้แก่ชาวสยาม
ส่งผลให้งดงามตามสนอง
คณะราษฎรก่อคิดจิตปรองดอง
ไทยสยามจึงเรืองรองต้องช่วยกัน

     เปลี่ยนปรับมาสิบเก้าฉบับนับถ้วนแล้ว
ค้นหาแนวล้ำเลิศสุดเฉิดฉันท์
รัฐธรรมนูญฉบับที่ยี่สิบทิพย์ธงธรรม์
คงจะได้ใช้กันเร็ววันนี้

     มีเลือกตั้งนั่งปกครองต้องธรรมรัฐ
ธรรมนูญจึงจะจรัสเจิดวิถี
หากว่าผู้นำไทยเด่นเป็นคนดี
ก็จักนำพารัฐธรรมนูญนี้สู่หลักชัย

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
วันเสาร์ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙


TOP