มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ