ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 26/2559 สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ จำนวน 39 ราย ดังนี้
001 น.ส.ปรางค์วดี อาลิแอ
002 น.ส.ปรางทิพย์ จิตแจ่ม
003 น.ส.วริยา นวลนุช
004 น.ส.ดวงใจ สมจิตต์
006 น.ส.จรีย์ สายวลประดิษฐ์
008 น.ส.กุสุมา สุขวัลลิ
009 น.ส.บุญญวีร์ ศรีเผด็จ
011 น.ส.ภัคกุล รัศมีสมศรี
013 น.ส.วรรณิภา อินณรงค์
014 นายอนุรักษ์ หนูน้อย
015 น.ส.ศศิกร สุทธิรักษ์
017 น.ส.แสงสว่าง แก้วมีศรี
018 น.ส.อันรี หัตถประดิษฐ์
019 น.ส.ลักษณาพร หัตถิ
020 น.ส.ปรียา อินทรทัศน์
021 น.ส.นูรมี มาหะมะ
024 น.ส.เพ็ญนภา กายฤทธิ์
025 น.ส.ศิริพร สุดสนอง
028 น.ส.พนิดา คนสุภาพ
029 น.ส.ณัฐวรรณ สุขสำราญ
030 น.ส.รติรศ เจริญสุข
033 น.ส.มัญชุพร อินทวงศ์
035 น.ส.อรสา สีขาว
037 น.ส.จิรวรรณ วัยวัฒน์
038 น.ส.จรัญญา ทองเนื้องาม
039 น.ส.สาลินี คงชัย
041 นายนิติธร ชุมศรี
042 น.ส.นิตยา สุขใส
043 นายมนัสนันท์ สุพรรณพงศ์
044 น.ส.สุนิสา กุลบาล
045 น.ส.ชาลิณี หัสดี
047 น.ส.ภัทรสุดา ปานดำ
048 น.ส.กฤษณา มนุษย์
053 นายลักษณ์พล จันทร์อุดม
054 น.ส.วรรณี อะหลี
056 น.ส.ณัฎฐณิชา จันพลโท
057 นายณรงค์ บุญยเกียรติ
059 นายธีระวัฒน์ อินทร์จันทร์
060 นางสุปราณี คงนาค

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม 15/4 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมรช


TOP