ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

International Seminar on Social Sciences Research

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนานานาชาติว่าด้วยเรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์” ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มวิจัยอิสลามศึกษาฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับ Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อค้นพบทางวิชาการในสายสังคมศาสตร์และมุ่งสร้างเครือข่ายวิชาการในกลุ่มประเทศเอเชียเฉียงใต้ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2016 เวลา 08.30 น. – 21.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ

TOP