ประกาศผลการประกวด ตราสัญลักษณ์ ครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์