ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการประกวด ตราสัญลักษณ์ ครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส ครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้กรอบแนวคิด "มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ สร้างเสริมสังคมเข้มแข็ง และสร้างเสริมสมรรถนะสากล" เพื่อนำตราสัญลักษณ์ที่ได้มาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี โดยได้รับความสนใจจาก นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 32 ชิ้นงาน จากผู้ส่งผลงานจำนวน 26 คน และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ได้มีการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้ว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสมชาย นิลแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายคำชัย งวงกระโทก จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายกำพล วงศ์อนันต์ จังหวัดนครปฐม ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายถวัลย์ ดิษฐสุธรรม จังหวัดภูเก็ต และนายเกียรติพงษ์ รอดเจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเงินรางวัลรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีก 2 รางวัลจากประธานคณะกรรมการและรองประธานฯ ได้แก่ นางสาวณัฎยาภรณ์ กรุณา สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และนายนายบัญชา อุปสิทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


ผลงานที่ชนะการประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถที่จะนำไปดัดแปลงปรับใช้ให้เหมาะสมกับสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัย


TOP