ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 27/2559 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 27/2559 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์
002 นางสาวเครือวัลย์ ตรงต่อการ
003 นางสาวจริยา โต๊ะเหม
004 นางสาวรติกาล นวลจันทร์คง
005 นางสาวศิวนาถ ลักษณะพาหุ
006 นางสาวผกากรอง ทองแกมนาค
007 นางสาวภรณ์ทิพย์ ผิวเหมาะ
008 นางสาวมณีวรรณ แก้วจำรัส
009 นางสาวกรกมล คณะพืช
010 นางสาวนงค์เยาว์ ทัพประสิทธิ์
011 นางกชพรรณ สุทธิรักษ์
012 นายชยณัฐ แก้วแกมทอง
013 นางสาวสายไหม แสงศรี
014 นางสาวอรสา ทิพย์แก้ว
015 นางสาวสุภาวี ดำนาคแก้ว
016 นายเฉลิมพล สาราณี
017 นางปวีณา เศวตธรรมรังสี
018 นางสาวกนกกาญจน์ สุประดิษฐ์
019 นางสาวศิรสัสสร อิทธิประเสริฐ
020 นางสาวดวงฤทัย ศรีมุกข์
021 นางเอษณีย์ รัตนบุษยาพร
022 นางสาววาสนา ช่วยชัย
023 นางสาวกฤษณี ขับกล่อม
024 นางสาววรรณรัตน์ บุญรัตน์
025 นางสาวชวิกา นครินทร์
026 นางสาวกมลทิพย์ นุกูล
027 นางสาวพุมรินทร์ ลือชา
028 นางสาวฐิติกานต์ เลิศไกร
029 นางสาวสิรินาถ สรรพบพิตร

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
3. วิชาภาษาอังกฤษ : Test of English Abilities

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 13.30-14.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ


TOP