ข่าวทั่วไป

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมออกหน่วยบริการตรวจรักษาประชาชนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดเกาะรุ้งกาญจนาภิเษก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสภาพพื้นที่ราบลุ่มต่ำรับน้ำก่อนระบายลงทะเล ทำให้มีระดับน้ำท่วมขังนานประมาณ 1 เดือน น้ำเริ่มเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็นประชาชนมีความเดือดร้อน ขาดรายได้เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรเสียหาย ต้องย้ายสัตว์เลี้ยงไปอาศัยบนถนน และยังมีปัญหาสุขภาพ อาการเจ็บป่วยจากโรคน้ำกัดเท้า ขาดแคลนน้ำสะอาดใช้อุปโภคและบริโภค

การออกตรวจให้บริการด้านสุขภาพในครั้งนี้ นำโดยเครือข่ายจิตอาสาอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ส่วนกิจการนักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมประดู่อาสาพยาบาล ชมรมวิทยุสมัครเล่นและบรรเทาสาธารณภัย รวม 50 คน โดยมีประชาชนมารับบริการจำนวน 90 ราย

โอกาสนี้ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง โดยนำถุงยังชีพบรรจุข้าวสาร อาหารแห้งที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงาน องค์กรเอกชน พนักงานและนักศึกษา มอบแก่ประชาชน จำนวน 105 ชุดด้วย

ประมวลภาพ

TOP