ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วตราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 17/2559 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 17/2559 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ก. รายชื่อ
004 นางสาวสุวรินทร์ อ่อนคำ
005 นางเกศรา กะแหมะเตบ
006 นางสาวนัฏฐนันท์ สายสหัส
007 นางสาวสุจิรา จันทนา
008 นางสาวสุภัทรา เหมทานนท์
009 นายณัฎฐ์กิตติ์ นรินรัตน์
010 นางสาวเกศวลีณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
011 นางสาวพุมรินทร์ ลือชา
012 นายธีรพล หน้าหู

ข. สอบปฏิบัติทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word,
MS Excel และ MS PowerPoint)

ค. กำหนดการสอบ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 


TOP