ขยายเวลารับบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 (Deadline: 23/12/59)