ข่าวสมัครงาน

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 26/2559 สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ จำนวน 39 ราย นั้น

มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงเวลาในการสอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เดิมเวลา 13.00 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 09.00-13.00 น.ห้องประชุม 15/6 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP