แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์