ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (4 สาขาวิชา)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 20/2559 ในตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
010 นางสาวณัฐวรรณ ขาวแก้ว

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
009 นางสาวณัฐวรรณ ขาวแก้ว
012 นางสาวสุกานดา คิดตะรักษ์

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
003 นายศรุติวงศ์ ลาภวงศ์
008 นางสาวณัฐวรรณ ขาวแก้ว
014 นางสาวพัชรี เมืองมุสิก

4. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
001 นางสาวณัรฐวดี ยอดแก้ว
005 นางสาวสุรางคณา อัตโน
011 นางสาวณัฐวรรณ ขาวแก้ว
102 นางสาวปัณดารีย์ สุนทรวราภาส

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีรรมราช ดังนี้
- เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
- เวลา 13.30 น. สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
- เวลา 14.00 น. สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
- เวลา 15.00 น. สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม

ทั้งนี้หากผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดข้างต้นแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ

 


TOP