ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม พร้อมด้วยบุคลากรเครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน และนักวิจัยโครงการวิจัยเพื่อชุมชนสังคมฯ (วช.) เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ” RANC 2016 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://้ird.wu.ac.th

TOP