เครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา