ข่าวการศึกษา

นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษานักศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักศึกษาและบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมจำนวน 10 สถาบัน จำนวน 90 คน ในโอกาสนี้นักศึกษาและบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม 11 คน

ในการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของเครือข่ายได้ออกไปช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร สร้างจิตอาสาเพื่อสังคมและสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาระหว่างสถาบัน โดยมีกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียน การจัดทำสื่อการเรียน การสอน การปรับปรุงอาคารแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สนามเด็กเล่น โรงอาหารและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

ประมวลภาพ

TOP