ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การบันทึกลงนามข้อตกลงร่วม โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร Herbal cityตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรม Kick off โครงการ "พัฒนาเมืองสมุนไพร" (Herbal city) หรือ โครงการ "มหานครเวชพฤกษา ภูมิปัญญาเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี" ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

โอกาสนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดี (ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี) และ ดร.ภญ.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรให้เป็นรูปธรรมในระดับจังหวัด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ช่วยในการพัฒนา และอาศัยกลไกประชารัฐ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ นอกจากนี้ ดร.ภก.สุริยัน เต็งใหญ่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการวิจัยประจำโครงการฯ

ประมวลภาพ

TOP