อุทยานวิทย์ฯ ภาคใต้ จัดสัมมนา “OTOP Plus ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยวิชาการและนวัตกรรม”