ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ประสานงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับชั้นคลินิก)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 21/๒๕๕9 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานประสานงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 1 อัตรา และประสานงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับชั้นคลินิก 1 อัตรา) ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปครั้งที่ 25/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และต่อมาประกาศขยายเวลารับสมัครเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ประสานงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับชั้นคลินิก) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ประสานงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับชั้นคลินิก) ตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ก. รายชื่อ
002 นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์
003 นายจักรพันธ์ รัตนพันธุ์
102 นางสาวอาทิตยา เจริญอภิบาล
104 นางสาวมธุสร วงศ์สวัสดิ์

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
(3) วิชาภาษาอังกฤษ : Test of English Abilities

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 13.30-14.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ


TOP