ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017)เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (Young Scientist Competition 2017: YSC 2017) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยในครั้งนี้ทางหน่วยประสานงานฯ ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องเทคนิคการเขียนโครงงานอย่างไรให้เข้ารอบ โดย ผศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำข้อเสนอแนะแก่นักเรียนในการพัฒนาโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และการมอบทุนเพื่อสนับสนุนแก่นักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป

ในปีนี้ มีโครงงานส่งเข้าประกวดจำนวน 108 โครงงาน จาก 23 โรงเรียน และผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน จำนวน 33 โครงงาน โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้

1. โครงงานสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 โครงงาน
2. โครงงานสาขาพลังงานและวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 2 โครงงาน
3. โครงงานสาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ จำนวน 2 โครงงาน
4. โครงงานสาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 โครงงาน
5. โครงงานสาขาเคมี จำนวน 4 โครงงาน
6. โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์พืช จำนวน 9 โครงงาน
7. โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP