ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเบื้องต้นอาจารย์ นักวิชาการและตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ระเบียงทรายรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเครือข่ายอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากใน อ.ขนอม อ.สิชล อ.ท่าศาลา อ.ปากพนัง และ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และอาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมรวม ๔๗ คน

โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดอัตราการตายและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของสัตว์ทะเลหายากที่เกยตื้น ได้แก่ เต่า พะยูน โลมา และวาฬ โดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ สร้างเสริมการประสานงานในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้มากขึ้น

ทั้งนี้ปัจจุบันประชากรเต่า พะยูน โลมา และวาฬ ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากและเป็นกลุ่มที่อยู่อันดับต้นของห่วงโซ่อาหารในทะเล และมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ปัจจุบันสาเหตุการตายและการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากมาจากปัญหาการติดเครื่องมือประมง การกินขยะทะเล และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในทะเล จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า มีสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์เกยตื้นมากกว่า 300 ตัวต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้พบว่า มีการเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 50 ที่เหลือบางส่วนสามารถรักษาหายและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ แต่มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติ ทั้งนี้ทางหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากและยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีช่องทางในการติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงต้องมีความรู้ในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเข้ามาถึง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทะเลหายากต่อไป

ประมวลภาพ

TOP