ผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Cancer Research