ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Cancer Research

        ผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง อาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง Manganese Superoxide Dismutase Is a p53-Regulated Gene That Switches cancers between Early and Advanced Stages. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Cancer Research 2011, 71(21): 6684-95 ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI มี impact factor 8.234


TOP