ประชาสัมพันธ์ โครงการเศรษฐศาสตร์ มวล. ทำความดี ถวายพระภูบดีภูมิพล