ข่าวทั่วไป

เรียนเกษตร มวล. : เรียนทฤษฎีสู่การปฏิบัติและต่อยอดภาคธุรกิจเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา แซ่หลี หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพูดคุย "เรียนเกษตร มวล. เรียนทฤษฎีสู่การปฏิบัติและต่อยอดภาคธุรกิจ" โดยได้บอกเล่าเกี่ยวกับศักยภาพ รายละเอียดหลักสูตร การรับนักศึกษา ตลอดจนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน ที่นี่เมืองนคร ดำเนินรายการโดย คุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว

TOP