เรียนเกษตร มวล. : เรียนทฤษฎีสู่การปฏิบัติและต่อยอดภาคธุรกิจ