ประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล...ใต้” ชิงเงินรางวัลร่วม ๑๕๐,๐๐๐ บาท