ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 18/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 18/2559 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นายอนุชา หนูเสมียน
002 นางสาวธนาภรณ์ นิชสภา
003 นางสาวอรวรรณ จิตถาวร
004 นางสาวกาญจนา ทองแก้ว
005 นางสาวบุปผา อินทวงศ์
007 นางสาวจุไรรัตน์ ทรัพยาสาร

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2
อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP