ข่าวการศึกษา

Dr.Cornelis Swennen นักวิชาการจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประเทศเนเธอร์แลนด์ บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาที่ม.วลัยลักษณ์

     Dr.Cornelis Swennen ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยา จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประเทศเนเธอร์แลนด์ และทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ How to do successful and happy research in Southeast Asia ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจากสาขานิเวศวิทยาทางทะเล รวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สนใจ เข้าร่วมประมาณ 50 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ภูสิต ห่อแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกันต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารวิชาการ 7 ม.วลัยลักษณ์ เมื่อเร็วๆนี้
โอกาสนี้ Dr.Cornelis Swennen ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ วิธีทำงานวิจัยให้มีความสุขและแรงบันดาลใจอย่างไร คุณสมบัติของนักวิจัยที่ดี นอกจากนี้ Dr.Cornelis Swennen ยังแนะนำคณะทีมงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ คุณสมศักดิ์ บัวทิพย์ ซึ่งเป็นผู้ค้นพบทากเปลือย( Aiteng ater ) ชนิดใหม่ของโลก ร่วมกับ Dr.Cornelis Swennen ซึ่งทีมวิจัยดังกล่าวได้บอกเล่าถึงความเป็นมาของการค้นพบทากเปลือยชนิดนี้ว่า เกิดจากการสังเกตและความอยากรู้อยากเห็นว่าสิ่งมีชีวิตนี้คืออะไร จึงได้นำมาศึกษาลักษณะกายภาพและชีวภาพ ซึ่งขนาดของทากเปลือยชนิดนี้มีขนาดเล็กมากประมาณ 1 -2 มิลลิเมตรเท่านั้น ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการผ่าตัดเพื่อดูลักษณะองค์ประกอบและโครงสร้างต่างๆ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวเป็น Species ใหม่ และได้ตีพิมพ์งานวิจัยชิ้นนี้จนเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้กลุ่มนักวิจัยดังกล่าวได้บอกถึงหลักคิดของการทำวิจัยให้ประสบผลสำเร็จนั้น นอกจากความพยายามแล้ว ควรมีทีมงานที่ดี และฝึกสังเกต มีความรับผิดชอบ จะทำงานวิจัยได้สำเร็จและมีความสุข


TOP