ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ (CE-HSMR) ร่วมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัย 3 สถาบัน ณ หน่วยระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์