ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech February 2017: Heat Transfer ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ววารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (Vol. 14 No. 2 February 2017: Heat Transfer) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Gulbarga University ประเทศอินเดีย, S.V. University-Tirupati ประเทศอินเดีย, Quaid-i-Azam University ประเทศปากีสถาน, University of Agriculture-Makurdi ประเทศไนจีเรีย และ Assiut University ประเทศอียิปต์

วารสารฉบับนี้มี ผศ.ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด-อ่าน-อ้างอิง บทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP