ข่าวการศึกษา

นักวิทย์ฯรุ่นเยาว์ เข้ารับทุนสนับสนุนโครงงาน ที่ม.วลัยลักษณ์

นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Young Scientist Competition 2010: YSC 2012) จำนวน 47 โครงงาน จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคใต้ เข้ารับมอบทุนสนับสนุนการทำโครงงาน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ในการจัดประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Young Scientist Competition 2012: YSC 2012) จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการทำโครงงาน ให้แก่นักเรียนเจ้าของโครงงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 47 โครงงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ผู้อำนวยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหัวหน้าหน่วยประสานงานโครงงาน YSC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมอบทุนให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร กล่าวว่า จากการที่หน่วยประสานงานโครงงาน YSC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับข้อเสนอ โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 26 โรงเรียน ส่งโครงงานเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 240 โครงงาน และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2554 คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงงานดังกล่าว ปรากฏว่ามีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนการทำโครงงาน จำนวน 47 โครงงาน แบ่งเป็นประเภทบุคคล 10 โครงงาน และประเภททีม 37 โครงงาน ประกอบด้วย โครงงานสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 4 โครงงาน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 โครงงาน สาขาคณิตศาสตร์ 2 โครงงาน สาขาเคมี 11 โครงงาน และสาขาวิทยาศาสตร์พืช 11 โครงงาน

โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสาขานวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา 4 โครงงาน เป็นโครงงานสาขาใหม่ในปีนี้ ได้รับการสนันสนุนจาก สำนักงานสนับสนุนการวิจัยหรือ สกว.

โอกาสนี้ หัวหน้าหน่วยประสานงานโครงงาน YSC ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 47 โครงงาน และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกพัฒนาโครงงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อแสดงถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ในการประกวดระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

นอกจากนี้ยังได้กล่าวชื่นชมและยินดีกับนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลพิเศษด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ The 4th International Sustainable World (Energy, Engineering , and Environment ) Project Olympiad (I-SWEEEP) 2011 และ รางวัลพิเศษ NAC Environment Friendly Technology Award โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททีม สาขาสิ่งแวดล้อม เรื่องพลาสติกจากเกล็ดปลา ซึ่งพัฒนาโดย นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ, นางสาวธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ และ นางสาวอารดา สังขนิตย์ โดยมี นายเฉลิมพร และ นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในปีนี้ โครงงานประเภทบุคคลของนายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ หัวเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพของหนังเทียมจากแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลส" ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานด้วย

โครงการ YSC 2012 จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆในระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับโลกในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยก่อนการมอบทุนสนับสนุนแก่นักเรียน ได้มีการแนะนำให้นักเรียนเข้าใจถึงการดำเนินการจัดทำโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และการเป็นที่ปรึกษาโครงงานและการกำหนดหัวข้อโครงงาน โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ผู้ผ่านการเลือกทั้ง 47 โครงงานจะนำเงินสนับสนุนที่ได้รับไปพัฒนาโครงงาน และนำมาประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2555 ต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP