แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรที่ปฏิบัติงานสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลือกใช้สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 1