ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรที่ปฏิบัติงานสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลือกใช้สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 1สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 1 สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรที่ปฏิบัติงานสายวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการวิจัย/การเลือกใช้สถิติในการวิจัยระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ

สำหรับการจัดอบรมโครงการฯ รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 45 ท่าน ทั้งบุคลากร คณาจารย์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาธารณสุขจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุภมาส อังศุโชติ จากสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ หัวหน้าโครงการ และรองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดยหลังจบการอบรมโครงการฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ และ ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และร่วมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้จบการอบรม

ประมวลภาพ

TOP