ข่าวเด่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการ “อสมท.เพื่อชุมชน” จ.กระบี่เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการ “อสมท.เพื่อชุมชน” ดำเนินรายการ โดย คุณเดโช กิ่งเล็ก ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) จังหวัดกระบี่ ระบบ FM 105 MHz

โอกาสเดียวกันนี้ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร บุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียง องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) จังหวัดกระบี่ อีกด้วย

TOP