ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ