ข่าวทั่วไป

เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น เนื่องจากได้เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ทำให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางไปประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้ ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ ไปเป็นวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


TOP