ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 27/2558 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวเปรมกมล เพ็งแพ่ง

2. ตำแหน่งอาจารย์ พรีคลินิก สาขาสรีรวิทยา
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP