ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขาเภสัชวิทยา)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 30/2559 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขาเภสัชวิทยา) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
ดร.ประภาพร จันทร์เอียด

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP