ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการคุณด้านการต่างประเทศ



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ในฐานะผู้กำกับดูแลส่วนวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมคารวะและมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้มีอุปการะคุณด้านการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (Fulbrigh Thailand) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ อุบลศรี ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้หารือเกี่ยวกับทุนการศึกษารูปแบบต่างๆ สำหรับนักศึกษาตลอดจนคณาจารย์ รวมถึงความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University Institute of Languages) โดยเฉพาะทุนสำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศเพื่อเดินทางมาสอนที่มหาวิทยาลัยฯ อนึ่ง Fulbright เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนทุนสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และสนับสนุนทุนทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนการศึกษานี้ด้วยเช่นกัน

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยมี Mr. Michael Prosser, Assistant Cultural Attaché และนายอดิศร เหล่าพิรุฬห์ YSEALI Project Director ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถานเอกอัครราชทูตฯ เคยมีความมือร่วมกันในการจัดค่ายโต้วาทีภาษาอังกฤษ U.S.ELECTION รอบภูมิภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ในโอกาสนี้ได้พูดคุยถึงความร่วมมือในอนาคตอันใกล้ ว่าด้วยการจัดค่ายโต้วาทีในระดับนานาชาติร่วมกัน โดยเชิญนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนมาร่วมการแข่งขันด้วยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน โดยมี นายโมฮัมหมัด เรซา เซนาลี อุปทูตวัฒนธรรมอิหร่านประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน มีแผนที่จะพาผู้บริหารสถาบันการศึกษาจากประเทศอิหร่านมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และยินดีให้ความร่วมมือหากจะมีการจัดห้องเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาในอนาคต

สำหรับการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนนั้น ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ได้เยี่ยมเยือนเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลอย่างดียิ่งยิ่งจาก ดร.สันทนีย์ ผาสุก รองอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ หัวหน้าสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิรัชกิจ (วิเทศสัมพันธ์) อันจะได้นำแนวทางและความรู้ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP