ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าลงทะเบียนการอบรม
1. ผู้เข้าอบรบทั่วไป 2,500 บาท/คน
2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1,000 บาท/คน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nurse.wu.ac.th/?p=608


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://nurse.wu.ac.th/?p=608

TOP