การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Development of ribosome targeted antibacterials”