ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Development of ribosome targeted antibacterials”สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเชิญอาจารย์อาคันตุกะชาวต่างชาติ (Visiting professor) คือ Professor Dr. Dev P. Arya จาก Department of Chemistry, Clemson University, USA เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Development of ribosome targeted antibacterials” แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่สนใจเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิจัย

ในการนี้ มีการประชุมหารือถึงความร่วมมือด้านการวิจัยที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนการต่อยอดในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์นักวิจัยระหว่างสถาบัน

ประมวลภาพ

TOP