ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์