ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 26/2559 สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งเภสัชกร (พนักงาน)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ
1. นางสาวภัทรินทร์ อสระพิทักษ์กุล
2. นางสาวอาจารี บุญวงศ์
3. นางสาวภาวิณี สกุลวิโรจน์

- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1. นางสาวรุชดา หล้าจิ
2. นางสาวปาณิศา แซ่จั่น
3. นางสาวธัญลักษณ์ เอียดคง
4. นางสาวฑิตฐิตา พงศ์สวัสดิ์
5. นางสาวกนกกร อัตถกิจมงคล
6. นางสาวศุภลักษณ์ แซ่ห่าน
7. นางสาวมัญชุดา สุขสวัสดิ์
8. นางสาวกรกนก สิทธิฤทธิ์

2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (พนักงาน)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นางสาวพรใจ บัวหลวง
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1. นางสาวกฤษณี ศรีเมือง
2. นางสาวปิ่นกมล วสีวัฒน์
3. นายนพเดช หนอนใม้

3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (RN) (พนักงาน)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. นางสาวพัชรพร เลขาพันธ์
2. นางสาวนัฐวรรณ พันธ์กำเหนิด
3. นางสาวพิมพ์ชนก ไกรนุกุล
4. นายยุทธนันท์ นะหู
5. นางสาวอังคณา มูสิกะ
6. นางสาวปริยาภรณ์ บุญเรือง
7. นางสาวสุนารัตน์ ยอดระบำ
8. นางสาวณุภาวี ณะฤทธิ์
9. นางสลักฤทัย ปานประยูร
10.นางสาวฟาติน สันองค์

4. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พนักงาน)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ
1. นางสาวพาขวัญ หมายปาน
2. นายสราวุฒิ ปานประยูร
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1. นางสาวสิรภัทร โชคอำนวย
2. นางสาวธัญญาภรณ์ วงศ์พรต
3. นางสาวศิริรัตน์ หัตถิยา

5. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (PN) (พนักงาน)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ
1. นางสาววิภาดา จินดามณี
2. นางสาวศราญรัตน์ ปัทมาคม
3. นางสาวชิดชนก แพนเดช
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1. นายพรเทพ จงจิตร
2. นางสาวสุธันวา สุรพงษ์

6. ตำแหน่งพนักงานเปล (ลูกจ้างชั่วคราว)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ
1. นายโสภณ ราชมุนี
2. นายพิทักษ์ กูลระวัง
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นายจรูญ สะหะกุล

7. ตำแหน่งพนักงานขับรถพยาบาล (ลูกจ้างชั่วคราว)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นายสมใจ จันทรมณี
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นายจักรกฤต เสนทอง

8. ตำแหน่งผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นางสาวจรัญญา ทองเนื้องาม
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1. นางสาวจิราวรรณ วัยวัฒน์
2. นางสาวภัทรสุดา ปานดำ
3. นางสาววริยา นวลนุช
4. นางสาวภัคกุล รัศมีสมศรี
5. นางสาววรรณี อะหลี
6. นางสาวมัญชุพร อินทวงศ์

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP