ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (4 ตำแหน่ง)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 20/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวณัฐวรรณ ขาวแก้ว

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวสุกานดา คิดตะรักษ์

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวพัชรี เมืองมุสิก

4. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวสุรางคณา อัตโน

กำหนดให้ นางสาวสุกานดา คิดตะรักษ์ และนางสาวพัขรี เมืองมุสิก ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแต่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน) จะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไปเพื่อใช้ประกอบการเรียกบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ทั้งนี้หากไม่ยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลใหม่ หรือพิจารณาตามความเหมาะสมอื่นได้

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP